L'Eté de Kikujiro
1999
Kikujirô no natsu
Takeshi Kitano
Takeshi Kitano , Yusuke Sekiguchi , Rakkyo Ide , Akaji Maro , Kayoko Kishimoto , Kazuko Yoshiyuki , Beat Kiyoshi , Great Gidayu , Nezumi Mamura , Fumie Hosokawa , Daigaku Sekine , Makoto Inamiya , Hisahiko Murasawa , Fuyu Ooba , Yoji Tanaka , Shûji Otsuki , Kazuko Yoshiyuiki , Nezumi Imamura